Vekaletname Örneği

GENEL   VEKALETNAME

 

VEKİL OLANLAR  : AV. İSRAFİL KAHRAMAN – Baro Sicil :20261

                                    TCN:52123740240 Sarıgazi Vergi Dairesi 4870118577 

                                    AV. TUĞBA AYANOĞLU – Baro Sicil : 36730 TCN : 26761974596

                                    AV. BİLGE ÇEVİK – Baro Sicil : 38599 TCN: 19910249904

                                    Y.Dudullu Mah. Natoyolu Cad. Nebioğlu Sk. No:3/2 ÜMR / İST

 

                   Leh ve aleyhimde açılmış ve bundan böyle açılacak olan, benimde başkaları aleyhine açtığım bilimum  dava ve takiplerden dolayı T.C.  Mahkemelerinin, Meclislerinin, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay  vs. daire ve müesseselerinin her kısım  ve derecesinde her sıfat ve tarik suretlerle; beni/ bizi temsile hak ve menfaatlerimi muhafazası ve müdafaası için münasip gereceği her muameleyi  ifa ve ikmale  gerekli dilekçe ve tasarı   vs. evrakı imza ve taktime dava ikamesine davadan ve temyizden feragate ve feragatleri kabule , sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davayı tamamen ıslah etmeye, tahkime , yemin teklif, kabul ve redde, ihtiyati tedbir ve haciz icrai haciz vaaz ve fekkine, icra muamelatını son dereceye kadar ifaya  hakim, bilirkişi,hakem, şahit, katipleri şikayete ve redde, hakim aleyhine tazminat davası açmaya,  protesto ve ihtarname keşidesine ve bunlara cevap intiasına , iadei muhakeme , tashihi karar ve temyize davaya , temyiz ve dava mürafaalarında  hazır bulunmaya , duruşmadan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya , gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya , elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretleri çıkartmaya, hasılı ihtilaf ve dava ile takiplerin başlamasından kesinleşmesine kadar bütün safhalardaki haklarımı müdafaya , icra ve iflas kanununun 74. Maddesi gereği mal beyanında bulunmaya, İcra takiplerinden doğan ihalelere iştirak etmeye ve pey sürmeye , haczin kaldırılmasına, ahzu kabza, sulh ve ibraya, adıma adli sicil kaydı çıkartmaya, keza nüfus kaydının düzeltilmesi, isim tashihi için davalar açmaya, isim tashihleri yapmaya, gaiplik davası açmaya, davaları takip ve neticelendirmeye, bu hususlarla ilgili nüfus müdürlükleri ve ilgili mercilerdeki işlemleri takip etmeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, Avrupa İnsan hakları Mahkemesine Başvurmaya, CMK’nın ilgili maddeleri gereğince uzlaşmaya, kamulaştırma bedellerinin tahsil etmeye,  ve bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarını dahi tevkil , teşrik ve azle münferiden ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul barosu Avukatlarından  Av. İsrafil Kahraman – Baro Sicil :20261Sarıgazi  Vergi Dairesi 4870118577  yanında sigortalı olarak çalışan   Av. Tuğba Ayanoğlu – Baro Sicil : 36730 TCN : 26761974596  Av. Bilge Çevik – Baro Sicil : 38599 TCN: 19910249904 vekil nasp ve tayin ettim/ ettik .

 

VEKİL EDEN :